Kodifikasi Hadith

Posted: Februari 27, 2010 in Hadith
Tag:, , ,

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para ahli hadits menyatakan bahwa penulisan hadits telah dimulai sejak Rasulullah saw masih hidup, kemudian tulisan hadits tersebut disebut dengan shahifah (suhuf (jamak). Seperti shahifah as-shadiqah karya Abdullah bin Amr bin As. Shahifah ini sampai kepada kita melalui kitab kumpulan hadis karya Ahmad bin Hanbal yang berjudul Musnad[1]. Akan tetapi di antara para ahli hadits berbeda pendapat tentang kebolehan menulis hadis pada saat Nabi saw masih hidup, yang didasarkan adanya hadis yang membolehkan dan melarang menuliskanya. Hadis yang membolehkan penulisan hadis berasal :

 1. Riwayat Abdullah bin Amr bin As. Ia menulis apa saja yang didengarnya dari Rasulullah saw karena ingin menghafalkanya, tetapi orang Quraisy mengkritiknya. Menurut mereka Nabi hanya manusia biasa yang berbicara dalam keadaan senang dan marah. Hal ini kemudian Abdullah bin Amr bin As menyampaikan kepada Rasulullah saw yang kemudian bersabda “Tulislah (hadis itu)! Demi Allah, tidak keluar dari Rasul itu kecuali suatu kebenaran”(HR Bukhari).
 1. Jabir bin Abdillah bin Amr al-Anshari (w 78 H). Ia memiliki catatan hadis dari Rasul SAW tentang manasik haji. Hadisnya diriwayatkan Muslim. Catatanya dikenal Sahifah Jabir.
 1. Abu Hurarirah ad-Dausi (w. 59 H). Ia memiliki catatan yang dikenal dengan Sahifah Shahihah. Yang diriwayatkan kepada anaknya  Hammam.
 1. Abu Syah (Umar bin Sa’ad al-Anmari), seorang penduduk Yamman. Ia meminta Rasul saw mencatatkan hadis, ketika Rasul berpidato dalam penakklukan Makkah (futuh Makkah)[2].

Dan adapun diantara hadis yang melarang menuliskanya berasal dari :

 1. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang berbunyi “Jangan kamu menuliskan apa-apa yang datang dariku, siapa yang menuliskan sesuatu dariku selain Al-Qur’an, maka hapuslah”[3].
 1. Riwayat Abu Hurairah ra “Rasul saw datang kepada kami sedang kami menulis hadis, lalu beliau bersabda “Apa yang kalian tulis ?” Kami menjawab “Hadis-hadis yang kami dengar dari engkau. Beliau berkata “Apakah kalian menghendaki kitab selain kitabullah ? Tidaklah sesat umat sebelum kalian melainkan karena mereka menulis dari kitab-kitab selain kitabullah”[4].

Dari uraian diatas memang nampak pertentangan mengenai kebolehan dan pelarangan penulisan hadis. Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Universitas Al-Azar Kairo menyatakan bahwa kedua hadis diatas benar. Mengenai larangan menulis hadis itu bersifat umum sedang kebolehan menulis hadis bersifat khusus[5]. An-Nawawi dan as-Suyuthi berpendapat bahwa larangan tersebut adalah bagi yang kuat hafalanya, sehingga tidak khawatir terjadinya campur aduk Al-Qur’an dan hadis. Tetapi bagi yang mudah lupa dibolehkan mencatatnya. Hajjar al-Asqalani mengatakan larangan penulisan hadis adalah karena ada kekhawatiran tercampurnya antara Al-Qur’an dengan hadis. Atau juga untuk tidak menuliskan Al-Qur’an dan hadis dalam satu shuhuf[6].

Kemudian muncul perintah resmi berdasarkan perintah khalifah untuk menuliskan hadis yakni pada masa Khalifah dari bani Ummayah Umar bin Abdul Azis (w. 124 H/720 M). Dia terkenal kejujuran dan keadilanya yang memerintahkan para gubenurnya mengumpulkan hadis seantero negeri. Salah satu tokoh yang mendapat mandat adalah Muhammad bin Muslim  bin Ubaidillah bin Syihab as-Zuhri (w. 124 H/742  M) untuk mengumplkan hadis yang ada pada para penghafal hadis di negeri Hijas dan Suriah. Kemudian juga memerintahkan gubenur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm (w. 117 H) untuk mengumpulkan hadis yang terdapat pada penghafal Amrah binti Adurrahman (murid kepercayaan ‘Aisyah) dan Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Shiddiq keduanya adalah ulama besar dari Madinah[7].

B. PENGERTIAN KODIFIKASI HADIS

Di dalam penulisan hadis Nabi saw sejak beliau masih hidup sampai dengan khalifah Umar bin Abdul Azis sering muncul istilah-istilah : Al-Khitabah, At-Tadwin dan Al-Tasnif .

Al-kitabah secara etimlogi berasal dari bahasa Arab yang artinya penulisan[8]. Sedang menurut etimologi al-Kitabah mempunyai arti penulisan hadis secara pribadi. Seperti penulisan hadis yang terjadi sejak Nabi saw, Khulafa al-Rasyidin sampai pada masa Umar bin Abdul Azis. Diantara sahabat yang telah menulis hadis adalah Abdullah bin Amr bin As (27 SH-63 H) dengan kumpulan hadis Shahifah As-Shadiqah, Shahifah Jabir bin Abdillah yang ditulis oleh Jabir bin Abdillah bin Amr Al Anshari (16 SH-78 H) yang masih utuh sampai zaman tabi’in, Anas bin Malik (10 SH – 93 H), ash-Sahahifah ash-Sahihah yang disusun oleh Abu Hurairah ad-Dausi (19 SH-59 H) maupun Ali bin Abi Thalib (23 SH-40 H)[9]

At Tadwin artinya kodifikasi (pembukuan)/pencatatan[10]. Sedangkan menurut terminologi al-tadwin artinya pengumpulan dan penyusunan hadis yang secara resmi didasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil, yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakuan secara peseorangan seperti yang terjadi di masa-masa sebelumnya[11]. Seperti pada saat Umar bin Abdul Azis menjadi khalifah pada tahun 99-101 H kemudian tahun 100 H meminta Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazm supaya membukukan hadis Rasul yang terdapat pada para penghafal Amrah bin Abdi Rahman Al-Anshariyah dan Al Qosim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddieq dan juga kepada Ibnu Syihab az-Zuhri[12].

At-Tasnif artinya klasifikasi, kategorisasi[13] menurut istilah mengandung makna usaha menghimpun atau menyusun beberapa hadis (kitab hadis) dengan membubuhi keterangan mengenai arti kalimat yang sulit-sulit dan memberi interpretasi sekedarnya. Jika dalam memberikan interpretasi itu dengan jalan mempertalikan atau menghubungkan dan menjelaskan dengan hadis lain, dengan ayat-ayat Al-Qur’an atau dengan ilmu-ilmu lain maka disebut dengan ilmu Sharah[14] dan meringkas. At-Tasnif ini muncul pada abad ke V dan seterusnya yaitu abad periodisasi klasifikasi dan sistematisasi susunan kitab-kitab hadis.

C. SEJARAH KODIFIKASI HADIS

1. Kodifikasi Hadis Abad II.

Sebagian besar ahli hadis berpedapat bahwa perintah resmi untuk menuliskan hadis muncul pada masa Umar bin Abdul Azis (w. 720 M) yang menjadi khalifah pada masa Bani Ummayah (717-720 M). Tetapi dalam kitab Tabaqat Ibn Sa’d, Tahzib at-Tahzib dan Tazkirat al-Huffaz disebutkan bahwa pengumplan hadis sudah dimulai terlebih dahulu oleh ayah Umar bin Abdul Azizi yaitu Abdul Aziz bin Marwan bin Hakkam (w 704 M), yang menjabat Gubernur di Mesir. Yang memerintahkan kepada Kasir bin Murrah al-Hadrami (w. 688 M) untuk mengumpulkan hadis Rasul saw. Ini berarti bahwa Umar bin Abdul Aziz meneruskan usaha bapaknya yang berkuasa di Mesir tahun 684–704 M. Namun data kongkrit hasil karya ulama yang diperintahkan ayah Umar bin Adul Aziz tidak sampai ke kita[15].

Pembukuan hadis pada periode ini belum disusun secara sistematis dan tidak berdasarkan pada urutan bab-bab pembahasan ilmu. Upaya pembukuan hadis setelah Az-Zuhri dilakukan secara berbeda-beda yang masih mencampurkan perkataan sahabat dan fatwa tabi’in. Ada seorang ulama’ yang berhasil menyusun kitab tadwin, yang sampai kepada kita sekarang, yaitu Malik bin Anas (93-179 H) di Madinah, dengan kitabnya Al-Muwaththa’. Kitab tersebut disusun tahun 143 H atas permintaan Khalifah Al-Mansur.

Yang kemudian diikuti oleh ulama’-ulama’ seperti Muhammad bin Ishaq (w 151 H), Ibnu Abi Zi’bin (80-158 H) di Madinah. Ibnu Juraij (80-150 H) di Makkah ; Al-Rabi’ Ibn Sabih (w 160 H), Hammad Ibnu Salamah (w 176 H) di Basrah. Syufyan At-Tsaury (79-161 H) di Kuffah ; Al-Auza’I (88-157 H) di Syam ; Ma’mar bin Rasyid (93-153 H) di Yamman ; Ibn al-Mubarrak 118-181 H) di Khurasan da Jarir bin Abd Al-Hamid (110-188 H) di Rei[16].

Akan tetapi penulisan penulisan hadis pada zaman tabi’in ini masih bercampur antara sabda Rasul saw, fatwa sahabat serta tabi’in. Seperti di dalam kumpulan hadis al-Muwatta’ karya Malik bin Anas , kitab ini tidak hanya memuat hadis Rasul saw saja tetapi juga memuat ucapan sahabat atau tabi’in bahkan tidak sedikit yang berupa pendapat Malik sendiri  atau praktek ulama’ dan masyarakat Madinah[17]. Akan tetapi Asy Syafi’i memberi pujian kepada Malik bin Anas “kitab shahih setelah Al-Qur’an ialah Al Muwwata’[18].

2. Kodifikasi Hadis Abad III

Periode berikutnya adalah periode tabi’ at-tabi’in (generasi sesudah Tabi’in) yang memisahkan sabda Rasulullah saw dan fatwa sahabat dan tabi’in. Pada masa penyeleksian atau penyaringan hadis ini terjadi pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni pada masa al-Makmun sampai al-Muktadir (sekitar tahun 201-300 H). Periode penyeleksian ini terjadi karena pada masa tadwin belum bisa memisahkan hadis mauquf dan maqtu’ dan hadis marfu’. Hadis yang dha’if dari yang shahih ataupun hadis yang maudhu’ bercampur dengan yang shahih. Mereka kemudian membuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menentukan apakah hadis itu shahih atau dha’if. Para perawipun tidak luput dari sasaran penelitian mereka untuk diselidiki kejujuranya, kehafalanya dan lain sebagainya[19].

Satu persatu munculah kitab-kitab hadis hasil seleksi yang ketat pada masa ini.  Kitab-kitab hadis ini sangat dikenal dengan istilah al-Kutub as-Sittah (enam buku kumpulan hadis). Tokoh-tokohnya adalah sebagai berikut :

 • Imam Bukhari (194-256 H) menyusun kitab Shahih al-Bukhari,
 • Imam Muslim (202 – 261 H) menyusun kitab Shahih al-Muslim,
 • Imam Abu Dawud (202 – 275 H) menyusun kitab Sunan Abi  Dawud,
 • Imam Abu Isa Muhammad at Tirmidzi (209-273 H) menyusu kitab Sunan al Tirmizi, Imam an-Nasa’i (215-303 H) menyusun kitab Sunan an-Nasa’i dan
 • Imam Abu Abdillah Muhamad bin Yazid ar-Raba’I al-Qazwini atau Ibnu Majah (209-273 H) menyusun kitab Sunan Ibnu Majah.

Dua kitab yang pertama dari keenam kumpulan hadis tersebut disepakati sebagai buku kumpulan hadis paling shahih (as-shahih). Dari keduanya (shahih Bukhari dan shahih Muslim) Shahih al-Bukhari menduduki urutan pertama. “They were, so to speak, looked upon as sacred books of second rank next to the Koran, God’s own Word”[20] artinya as-Shahih al-Bukhari menduduki rangking kedua setelah Al-Qur’an.

Dengan dua kitab al-Jami dan empat kitab as-Sunan, maka kitab hasil tadwin dengan metodologi yang sama ini, dijadikan induk, standart atau tempat merujuk kitab-kitab lain yang datang sesudahnya.

3. Kodifikasi Hadis Abad IV – VII

Ulama’-ulama’ pada abad kedua dan ketiga, digelari ulama mutaqqaddimin yaitu berusaha mengumpulkan hadis dengan mencari dan memeriksa sendiri, dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di seluruh penjuru Negara Arab, Parsi dan lain-lain. Setelah itu munculah ulama’ –ulama’ abad keempat yang kemudian dikenal denga ulama’ mutaakhhirun. Mereka mengumpulkan hadis adalah dengan petikan atau nukilan dari ulama’ mutaqaddimun, sedikit saja yang mencari sendiri kepada penghafalnya.

Pada abad keempat ini selesailah sudah pembinaan hadis, cukuplah terkumpul seluruh hadis dari Nabi saw dengan berbagai jalan dalam buku-bukunya yang telah diterangkan, dan terhentilah kesungguhan yang telah diberikan ulama’ abad ketiga sebagaimana padamnya cahaya ijtihad[21].

Kitab-kitab yang masyhur hasil karya ulama’ abad keempat antara lain :

 1. Mu’jamu al-Kabir
 2. Mu’amu ‘al-Ausath
 3. Mu’jamu as-Saghir (ketiga kitab ini adalah karya Imam Sulaiman bin Ahmad at-Thabarany (w. 360 H)
 4. Sunan ad-Daruquthny, karya Imam Abdl Hasan Ali bin Umar bin Ahmad ad-Daruquthny (306-385 H)
 5. Shahih Abu Auwanah, karya Abu Awanah Ya’kub bin Ishaq in Ibrhaim Al-Asfarayiny (w 354 H).
 6. Shahih Ibnu Khuzaimah, karya Ibnu Khuzaimah Muhammad bin Ishaq (w 316 H)[22].

Sedang pada abad kelima dan keenam dititik beratkan pada usaha memperbaiki susunan kitab atau mengklasifikasikan hadis dengan menghimpun hadis-hadis yang sejenis kandunganya atau sifat-sifatnya kedalam satu kitab. Kemudian mereka mensyarahkan (menguraikan dengan luas) dan mengikhtisarkan (meringkaskan) kitab-kitab hadis yang disusun oleh ulama’ pendahulunya[23].

Usaha-usaha ulama’ pada abad ini adalah seperti :

 • Mengumpulkan hadis-hadis Bukhari dan Muslim dalam sebuah kitab. Seperti kitab Al-Jami’ Bainash Shahihaini, oleh Ismail bin Ahmad (414) oleh Muhammad ibn Nasr Al Humaidi (488) oleh Al Baihaqy dan oleh Muhamad bin Abdul Haq Al Asybily (582).
 • Mengumpukan hadis-hadis kitab enam, seperti Tajridus  Shihah oleh Razin Muawiyah dan disyarahi oleh  Abdu Rabbih ibn Sulaiman.
 • Mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam berbagai kitab. Seperti Mashabihus Sunnah oleh Al Imam Husain ibn Mas’ud Al Baghawy (516 H). Di dalamnya terdapat 4484  buah hadis.  Bahrul Asanid, oleh Al Hafidh Al Hasan ibn Ahmad Al Samarqandhy (491 H). Di dalamnya terdapat 100.000 hadis.
 • Mengumpulkan hadis-hadis hukum dan menyusun kitab-kitab athraf. Diantaranya seperti kitab-kitab hukum Muntaqal Akhbar oleh Majduddin ibn Taimiyah Al Harrany (652) dan disyarahi oleh Asy Syaukany (1250) dalam kitabnya Nailul Authar. As Sunanul Kubro oleh Al Baihaqi (458).

Kitab-kitab athraf seperti kitab Athrafush Shahihain, oleh Ibrahim Ad Dimasyqy (400).  Kitab Athraful Kutubi Sittah, oleh Muhammad ibn Thahir Al Maqdisy (507)[24].

Pada masa ini juga terdapat usaha-usaha menerbitkan kitab-kitab hadis yang dinamai dengan istikhraj dan istidrak. Istikhraj adalah mengambil suatu hadis dari Bukhari dan Muslim umpamanya kemudian meriwayatkanya dengan sanad sendiri yang lain dari sanad Al Bukhari dan Al Muslim karena tidak memperoleh sanad sendiri. Seperti kitab Mustakhraj Shahih Al Bukhary oleh Al Hafidh Al Jurjanji. Mustakhraj Shahih Muslim oleh Al Hafidh Abu’ Awanah (316 H).

Istidrak adalah mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau syarat salah seorangnya yang kebetulan tidak diriwayatkan atau tidak dishahihkan oleh beliau-beliau ini. Seperti kitab Mustadrak oleh Al Hakim, Al Mustadrak oleh Abu Dzar Al Harawy.

4. Kodifikasi Hadis Abad VII Sampai Sekarang.

Kodifikasi hadis pada masa ini tidak beda jauh pada abad keempat sampai keenam  karena hanya menertibkan isi kitab-kitab hadis, menyaring dan menyusun kitab-kitab takhrij serta membuat kitab-kitab jami’ yang umum (mengumpulkan hadis-hadis hukum, mentakhrij hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab, mentakhrij hadis-hadis yang terkenal di masyarakat dan menyusun kitab athraf). Akan tetapi karena kondisi kota Baghdad yang dihancurkan oleh tentara Hulaghu Khan berpindahlah perkembangan hadis menyebar ke Negara Mesir, India dan ke kerajaan Saudi Arabia. Seperti kitab ‘Ulumul Hadis karangan Al Hakim seorang ulama’ India.

Diantara kitab-kitab yang disusun pada abad ini adalah :

 • Kitab-kitab Zawaid yaitu kitab yang berisi hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya.  Kitab Zawaid Sunan Ibnu Majah, Kitab Ith-Haful Mahrah bi Zawaidil Masanidil ‘Asyrah, Kitab Zawaid As Sunanil Kubra (hadis-hadis yang tak terdapat dalam kitab enam). Ketiga kitab ini disusun oleh Al Bushiry (840 H).
 • Kitab Jawami yang umum yaitu ulama’-ulama’ hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab. Seperti Kitab Jami’ul Masanaid was Sunan Al Hadi  li Aqwami Sanan oleh Al Hafidh Ibnu Katsir (9774 H). Berisi kumpulan hadis-hadis Bukhari Muslim, Sunan Nasa’I, Abu Daud At Turmudzi, Ibn Majjah, Musnad Ahmad, Al Bazzar, Abu Ya’la.
 • Kitab yang Mengumpulkan Hadis-hadis Hukum, diantaranya seperti Kitab Bulughul Maram mi Ahaditsil  Ahkam, oleh Al hafidh Ibnu Hajar Al Asqalany (852 H). dalam kitab ini terdapat 1400 hadis dan telah disyarahkan oleh banyak ulama’.
 • Kitab Takhrij Hadis yang Terkenal di Masyarakat, yaitu hadis yang terkenal di masyarakat yang memiliki berbagai nilai. Maka ulama’-ulama’ mengumpulkan hadis-hadis itu dalam suatu kitab untuk diterangkan nilai-nilai dan derajat-derajat hadis. Seperti Kitab Tashilus Subul Ila Kasyfillibas oleh ‘Izzuddin Muhamad Ibnu Ahmad Al Khalily (1507 H).
 • Kitab Takhrij, yakni kitab yang tujuanya untuk menerangkan tentang tempat-tempat pengambilan hadis-hadis dan nilai-nilainya. Karena banyak hadis yang tidak disebut perawinya siapa pentakhrijnya dan tidak pula diterangkan nilainya. Diantara kitab takhrij ini seperti : Takhrij Alhaditsil Baidlawy oleh Abdul Rouf Al Manawy. Takhrij Alhaditsil Ihya oleh Zainuddin Al ‘Iraqy[25].

D. Faktor Internal dan Eksternal Kodifikasi Hadis

a. Faktor Internal

Yakni pendorong yang di sebabkan oleh keinginan dari para sahabat, tabi’in, tabi at-tabi’in sendiri untuk mengumpulkan hadis. Di zaman sahabat banyak tokoh-tokoh yang memelihara hadis seperti di Madinah ada Khulafa ar-rsyidin, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar maupun Abu Sa’id al-Khudri. Abdullah bin Amr bin Ash yang membuat Ash-Shahifah Ash-Shadiqah yang sumbernya dari Rasulullah sendiri[26].  Pada zaman tabi’in besar dan kecil pemeliharaan hadis dilakukan melalui hafalan dan penulisan hadis. Diantara tabi’in yang melakukan hafalan Ibnu Abi Lala, Ibnu Syihab az-Zuhri dan Urwah bin az-Zubair. Tabi’in muda yang melakukan pencatatan atau menuliskannya seperti Ibrahim bin Abd al-A’la al-Ju’fi, Ishak bin Abdullah, Zaid bin Rafi’ dan Nafi bin Yazid. Adapun inisiatip mereka melakukan pemeliharaan hadis, adanya dorongan[27] dan pesan dari Rasulullah saw sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah yang artinya :

“Telah aku tinggalkan untuk kalian dua macam, yang tidak akan sesat setelah berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan sunahku” (HR. al-Hakim dari Abu Hurairah)

Pesan Rasul sebagaimana yang  diriwayatkan Bukhari :

“Sampaikanlah dariku walau satu ayat/satu hadis” (HR al-Bukhari)[28]

Sehingga amanah ini terpatri betul dihati sanubari dan menjadi tekad maupun semangat untuk mengamalkan dalam beribadah dan bermu’amalah, melebihi cinta mereka kepada diri, keluarga maupun harta bendanya.

b. Faktor Eksternal

Yakni kodifikasi hadis yang dilakukan karena situasi dan kondisi yang melingkupi sahabat, tabi’ dan tabi’ at-tabi’in artinya bahwa mereka mengkodifikasi hadis atas keadaan yang mendesak. seperti persaingan berebut kekuasaan, pemalsuan  hadis maupun penyebaran hadis yang tidak merata.

Pada saat memasuki periode tabi’in bermunculan hadis-hadis palsu karena umat islam terpecah dalam beberapa golongan yang berorientasi politik yang dibawa kedalam faham keagamaan, seperti syi’ah, khawarij, murji’ah. Titik sumber permasalahan saat terjadi tahkim antara Ali dengan Muawiyah atas kematian khalifah Usman ra. Yang kemudian memunculkan hadis-hadis menurut versi mereka masing-masing. Jika tidak segera dilakukan kodifikasi maka akan terjadi percampuran hadis ‘asli’ dengan hadis palsu.

Di saat islam sudah mulai meluas mulai dari jazirah Arab, Syiria, Palestina, Yordania, Lebanon, Irak, Mesir, Persia bahkan sampai Samarkand. Hal ini diikuti oleh ulama’-ulama’ yang menyebarkan ilmu agama termasuk hadis di dalamnya yang di sebarkannya. Karena hadis yang di bawa oleh masing-masing ulama’ berbeda jumlahnya dan ini di khawatirkan akan terjadi kesenjangan pemahaman maka hal inilah yang menjadi alasan dilakukannya kodifikasi.[29]

E. Penentu Kebijakan Kodifikasi dan Ulama’ yang Terlibat di Dalamnya.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah di zaman dinasti Umayah melakukan kodifikasi hadis atas beberapa alasan sebagai berikut :

 1. Sudah tidak adanya pelarangan pembukuan, karena al-Qur’an telah dihafal oleh ribuan orang, telah dikumpulkan dan dibukukan dimasa sahabat Utsman, sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara al-Qur’an dan Hadis[30].
 1. Beliau khawatir hadis berngsur-angsur hilang jika tidak dikumpulkan dan di bukukan. Ia melihat bahwa para penghafal hadis semakin berkurang karena meninggal dalam peperangan dan para ulama’ telah menyebar keberbagai wilayah islam bersamaan dengan perluasan wilayah islam. Sedang kemampuan antara ulama’ satu dengan lainya berbeda-beda.
 1. Munculnya pemalsuan hadis akibat perselisihan politik dan mazhab. Masing-masing golongan (baik pengikut Ali, Muawiyah dan Khawarij) berusaha memperkuat mazhab-mazhabnya dengan cara membuat hadis yang Rasul saw sendiri tidak mengatakanya, guna memperkuat pendapat mereka[31].

Atas pertimbangan demikian dengan didukung para ulama’, Khalifah Umar bin Abdul Azis memerintahkan kepada pejabat-pejabat yang ada dibawahnya untuk melakukan kodifikasi hadis. Usaha-usaha yang dilakukan para pejabat dibawah Khalifah Umar bin Abdul Azis, diantaranya :

 1. Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm (w. 117 H) seorang pejabat dan hakim di Madinah. Ia dikirimi surat oleh Khalifah Umar bin Adul Azis supaya mengumpulkan hadis-hadis supaya tidak lenyap. Sebagian isi surat itu berbunyi “Perhatikanlah hadis Rasul saw dan tulislah, karena aku takut ilmu para ulama’ akan lenyap”[32]. Untuk menindak lanjuti perintah khalifah, Muhammad bin Amru bin Hazm lalu mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat pada penghafal Amrah binti Abdurahman dan Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar  as-Shidiq (keduanya ulama besar Madinah yang banyak menerima  hadis dan paling dipecaya dalam meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Abu Bakar). Akan tetapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia sebelum Muhammad bin Amru bin Hazm  belum sempurna mengumpulkan hadis secara menyeluruh[33].
 1. Tokoh kedua yang mendapat mandat untuk mengumpulkan hadis adalah Muhammad bin Syihab az-Zuhri (w 124 H) seorang ulama’ besar di Hijaz dan Syam. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang ada di Hijaz dan Suriah. Kemudian ia menulisnya dalam lembaran-lembaran dan dikirimkan ke masing-masing penguasa daerah satu lembar. Itulah sebabnya para ahli hadis menganggap beliau yang mendewankan hadis secara resmi atas perintah Umar bin Abdul Azis[34]. Ia menyambut dengan tulus perintah tersebut karena kecintaan beliau pada hadis Rasulullah saw dan keinginannya untuk melakukan pengumpulan.

F. Kiprah Para Ulama’-Ulama’ Lain Sampai Masa Imam Nasai’.

1. Imam Malik (93 – 179 H)

Kitab tertua mengenai hadis yang kita peroleh sekarang adalah al-Muwattha’ karya Imam Malik bin Anas. Ia dilahirkan di Madinah tahun 93 H, beliau hidup dalam masa tabi’ al-tabi’in. Keluarga beliau berasal dari Yaman. Beliau tinggal di Madinah bersama dengan istrinya Fathimah dan tiga orang anaknya.

Kesungguhan beliau menekuni pengetahuan agama menjadikan beliau handal di bidang fiqih dan hadis, bahkan beliau di bidang fiqih merupakan pendiri aliran Madzab Maliki.

Beliau hidup di dua zaman pemerintahan yakni di akhir dinasti Ummayah dan awal abad dinasti Abbasiyah. Kitab karangan beliau al-Muwattha’ (menurut Imam al-Suyuthi al-Muwattha’ dikarang selama 40 tahun) akan di jadikan undang-undang negara oleh penguasa pada saat itu. Tetapi beliau menolaknya, menurutnya islam yang dipraktekan di tempat lain akan berbeda dengan islam yang di amalkan masyarakat Madinah, yang merupakan masyarakat ideal al-Muwattha’. Ia khawatir jika kitabnya dipaksakan di semua masyarakat akan membingungkan dan tidak menimbulkan maslahah.

Karya-karya beliau antara lain : Risalah ila Ibn Wahab fi al-Qadri, Kitab Nujum, Risalah fi al-Aqidah, Tafsir li Gharib al-Qur’an, Risalah Ila al-Laits bin Sa’ad, Risalah Ila Abi Ghisan, Kitab al-Sirr, Kitab al-Manasik, Kitab al-Muwattha’.

Dari data-data sejarah banyak tulisan-tulisan hadis dari para sahabat dan tabi’in telah hilang di telan zaman tidak sampai ke kita, tinggal ceritanya saja. Tentu saja Al-Muwattha’ merupakan kitab yang strategis sebab masyarakat islam membutuhkan catatan sejarah ajaran keagamaan yang sistematis, dan pada saat itu tidak ada buku yang semacam itu.  Al-Muwattha’ tidak hanya memuat perilaku Nabi saw saja, tapi juga Imam Malik memasukan pendapatnya sendiri, pendapat sahabat dan tabi’in di sana. Hal ini sangat beralasan sebab banyak kasus-kasus yang tidak terjadi  di masa Rasul saw tapi terjadi di masa sesudahnya. Al-Muwattaha’ memuat 1720 hadis, dengan rincian 600 hadis musnad, hadis mursal 222 buah, hadis mauquf, 613 buah dan qaul tabi’in sebanyak 285 buah.

2. Imam Bukhari (194 – 252 H).

Nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizyah al-Ju’fi al-Bukhari. Ia lahir hari Jum’at tanggal 13 Syawwal 194 H di kota Bukhara dan wafat di kota Samarqand tanggal 30 Ramadhan 252 H. Ayah beliau Ismail adalah seorang alim dalam hadis, gurunya Malik bin Anas, Hammad ibn Zaid dan Ibnu Mubarak. Al-Bukhari saat masih kecil ditinggal ayahnya, dan beliau al-Bukhari memiliki kecenderungan menekuni hadis.

Sehingga al-Bukhari hafal tulisan guru ayahnya, al-Mubarak dan al-Waqi’ bahkan beliau hafal biografi periwayat hadis dengan detail. Karena haus akan pengetahuan di usia 16 tahun dengan ibunya pergi ke Hijaz untuk menunaikan haji kemudian tinggal di Madinah.  Negara yang pernah beliau singgahi Makkah, Baghdad, Bsrah, Kffah, Syam, Himsh, ‘Asqalan, Mesir dan lain-lain. Dalam pengembaraan ini beliau menulis kitab “al-Tarikh al-Kabir”.  Beliau hafal kurang lebih 100 ribu hadis shahih dihafalkanya dengan baik dan kurang lebih 200 ribu hadis tidak shahih.

Kitab karangan beliau antara lain : Qahaya al-Shahabah wa al-Tabi’in, Raf’ul Yadain, Qira’at Khalfal Imam, Khalq Af’al al-Ibad, al-Tafsir al-Kabir, al-Musnad al-Kabir, Tarikh al-Shagir, Tarikh al-Ausath, Tarikh al-Kabir, al-Adab al-Mufrad, Birr al-Walidain, al-Dhu’afa, al-Jami’ al-Kabir, al-Usyribah, al-Hibah, Asma as-Shahabah, al-Wuhdan, al-Mabsuth, al-‘Ilal, al-Kuna,  al-Fawaid dan al-Jami’ al-Shahih..

Al-Jami’ al-Shahih. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sahahih Bukhari, kitab ini mulai ditulis saat di Makkah dan berakhir di Madinah. Setiap hadis yang akan dimasukan ke kitabnya, di sholati sunnat dan diistikarahi dulu jika sudah sreg ditulis. Kitab ini beliau selesaikan selama 16 tahun.

Disebut dengan al-Jami’ sebab menghimpun berbagai tema, hukum, Fadhilah, berita umat terdahulul, adab dan lain-lain. Disebut dengan shahih sebab oleh Bukhari sendiri dijamin bebas dari hadis yang tidak shahih. Jumlah hadis di shahih al-Bukhari ada yang menyebutkan 9.082 buah termasuk yang disebut ulang. Bila tidak disebut ulang jumlah hadis itu berjumlah 2.602 buah.

3. Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi (204 – 261 H)

Imam Muslim lahir tahun 204 H. keramahanya menjadikan beliau sukses menjadi pedagang juga orang yang dermawan di Naisabur. Ia belajar sejak kecil 218 H di desanya bersama para syekh. Seluruh negeri pusat hadis ia singgahi seperti Irak, Hijaz, Mesir, Syam dan lain-lain. Imam Muslim wafat tahun 26 Rajab 261 H di dekat Naisabur.

Ulama’-ulama’ yang pernah beliau temui untuk mencari hadis antara lain Ahmad Imam bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih (guru Imam Bukhari) dan lain-lain. Imam Bukharilah yang sangat berpengaruh dalam metodologi penelitian hadisnya. Murid-murid beliau antara lain Imam Turmudzi, Ibn Khuzaimah, Abdurrahman ibn Abi Hatim.

Buku beliau sekitar ada 20 buah yang terkenal shahih Muslim. Di dalam kitabnya ini termuat 3.030 hadis (tidak yang termasuk di ulang-ulang). Jumlah hadis seluruhnya kurang lebih 10.000 buah. Dinamakan shahih Muslim sebab hadis yang dimuatnya memang shahih menurut penulisnya. Persyaratan yang ditetapkan sama dengan Imam Bukhari. Ibnu Shalah mengatakan bahwa Imam Muslim dalam kitabnya mensyaratkan : hadis itu bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang terpecaya (tsiqah) dari generasi awal hingga akhir dan terhindar dari syudzudz dan illat.

Namun diantara Imam Bukhari dan Imam Muslim berbeda sedikit penafsiran tentang makna “bersambung sanadnya”.

Ada beberapa ulama’ yang membandingkan dua tokoh ini. Diantaranya menganggap jika shahih Bukhari lebih baik keshahihanya dari shahih Muslim. Ulama’ Maghribi menganggap shahih Muslim lebih baik dari shahih Bukhari. Dalam hal sistematika disepakati jika sistematika shahih Muslim lebih baik dari sistematika shahih Bukhari. Dengan sistematika ini para peneliti hadis shahih akan lebih mudah.

4. Imam al-Nasa’I (215 – 303 H)

Nama asli beliau adalah al-Imam al-Hafidz Abu Abdirrahman Ahmad Ibn Syu’aib Ibn Ali al-khurasani al-Nasa’i. Dikenal dengan Imam Nasa’I karena dinisbahkan dengan kampung Nasa’ bagian dari negeri Khurasan. Ia lahir tahun 215 H. Umur 15 tahun beliau mulai berkelana menimba pengalaman, tempat yang pernah beliau singgahi Hijaz, Irak, Mesir dan Syam. Setelah berkelana beliau menetap di Mesir, tempat Imam Syaf’i’i mukim, mengajar, wafat. Imam Nasa’ipun terpengaruh madzab Imam Syafi’i di bidang fiqih.

Beliau terkenal pemberani dan tegas. Tidak hanya berfatwa tapi angsung iku berjihad dengan Gubernur  Mesir. Beliau wafat di Palestina tanggal 13 Shafar 303 H dimakamkan di Baitul Maqdis.

Beliau menyusun kitab Sunan al-Kubra yang didalamnya ada hadis shahih, hasan dan dhaif. Setelah membaca kitabnya Gubernur al-Ramlah bertanya “apakah hadisnya shahih semua” Imam Nasa’I menjawab hadisnya ada yang shahih, hasan dan dhaif. Setelah Gubernur meminta hadis yang shahih saja, tersusunlah kitab al-sunan al-Mujtaba, tetapi masih ada hadis hasan dan dhaif. Terhadap hadis yang lemah, ia tetap menunjukan kelemahanya. Nampaknya ia bermaksud untuk menunjukan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh ulama lain itu lemah berdasarkan penelitianya.

5.  Imam Turmudzi (209 – 279 H)

Nama lengkap beliau adalah al-Imam al-Hafidz Abu ‘Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah al-Turmudzi. Lahir tahun 209 H di desa Tirmidz dekat sungai Jaihun. Beliau juga semangat untuk belajar ia mengembara ke berbagai negeri seperti Irak, Hijaz, Khurasan dan lain-lain. Banyak sekali gurunya yang terkemuka seperti A-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Qutaibah ibn Sa’id, Muhamad Ibn Basyar dan lain-lain. Ia mengagumi gurunya al-Bukhari “tidak pernah sepanjang hayatnya menjumpai ahli hadis seperti al-Bukhari, apalagi melebihinya”. Ia wafat di kampong halamanya Tirmidz pada malam senin 13 Rajab 279 H di usia 70 tahun.

Karya-karya beliau al-Jami’ al-mukhtashar min al-Sunan ‘an Rasulillah, al-Atsar al-Mauqufah, al-Asma’ wa al-Kuna, asma al-Shahabah, Syama’il, al-Ilal al-Kabir dan Tawarikh. Kitab beliau yang terkenal Sunan Turmudzi memuat banyak tema ibadah, adab, muamalah, tafsir, aqidah, biografi Nabi dan sahabat. Memuat 3956 hadis di dalamnya ada hadis shahih, hasan dan dhaif. Beliau memberi catatan hadisnya dengan predikat shahih, hasan, dhaif dan memberi keterangan jika ada ‘illat maupun munkar.

Beliau ulama’ hadis yang mempopulerkan hadis Hasan, yaitu hadis yang kurang pantas dinilai shahih tapi tidak layak juga dinilai dhaif. Para ulama’ sebelumnya membagi hadis Ahad jadi dua shahih dan dhaif. Artinya hadis hasan menurut Turmudzi dimasukan kedalam kelompok dha’if. Ulama’ sebelum Turmudzi seperti ulama Fiqih pendiri madzab empat, mengatakan jika hadis dha’if bisa di jadikan hujjah, dimaksudkan adalah hadis hasan menurut kerangka Turmudzi. Jadi bukan sembarang hadis dha’if.[35]

KESIMPULAN

Dari uraian singkat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penulisan hadis telah dimulai saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, zaman khulafa urasyidin, tabi’in, tabi’i at-tabi’in namun masih dalam bentuk shahifah.

Pada abad ke dua atas perintah Kahlifah Umar bin Abdul al-Azis kepada Abu bakar bin Muhamad ibn Amr ibn Hazm dan Muhamad bin Shihab Az-Zuhri dilakukan pembukuan hadis (tadwin) dan dilanjutkan usaha-usaha penyeleksian hadis-hadis yang shahih saja.

Pada periode berikutnya (ulama’ mutaakhirin) dilakukan penyusunan, klasifikasi serta pembukuan  hadis-hadis yang diupayakan agar hadis bisa dengan mudah di gunakan oleh masyarakat muslim seluruh dunia.

Faktor yang mempengaruhi pembukuan hadis yang dilakukan para sahabat, tabi’in, tabi’ at-tabi’in adalah semangat dorongan dari Rasul saw. Sedangkan faktor kedua dipengaruhi oleh keadaan politik perebutan kekuasaan, dengan membuat hadis-hadis palsu untuk mencari pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

 1. ‘Ajaj Hathib, Muhammad, Al Sunnah Qabla Al Tadwin, (Beirut, Maktabah Wahbah) 1967.
 2. ………….., EJ Brill’s First Encyclopedia of Islam, 1913-1936, Leiden.
 3. ………… Suplement Ensiklopedi Islam, (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve) 1996.
 4. Abdullah, Taufik, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam : Akar dan Awal, (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve) 2002.
 5. Al-Rahman,, Fathur, Ihtisar Mustalah Hadis, (Bandung, Al-Ma’arif) 1974.
 6. Ash Shiddieqy, M. Hasbi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Cet. IV, (Semarang, Pustaka Riski Putra) 1999.
 7. Atatbik, Ali., Zuhdi Muhdlor , Ahmad, Kamus Kontemporer Arab- Indonesia, (Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, Cet. III) 1996.
 8. Rahiba ’Albaka, Al-Mawrid, Kamus Arab-Arab dan Arab-Inggris, (Beirut, Dar Al-Ilmi li Almalayin) 1993.
 9. Ranu Wijaya, Utang, Ilmu Hadis, (Jakarta, Gaya Media Pratama) 1996.

10.  Zuhri, Muh., Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis, (Yogyakarta, Tiara Wacana) 1997.


[1] Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal, (Jakarta , Ikhtiar Bau Van Hoeve, tt) hal. 223

[2] Utang Ranu Wijaya, Ilmu Hadis, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1996) hal. 63

[3] Suplement Ensiklopedi Islam, (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve) hal. 149

[4] Syaikh Manna’ al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, (Jakarta, Pustaka Alkautsar, 2005) hal. 47

[5] Suplemen Ensiklopedi Islam, hal. 149.

[6] Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis…………..hal. 60

[7] Ibid…hal. 67

[8] Rahiba ’Albaka, Al-Mawrid, Kamus Arab-Arab dan Arab-Inggris, (Beirut, Dar Al-Ilmi li Almalayin,  1993) hal. 774.

[9] Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis, hal. 52-54

[10] Atatbik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontetmporer Arab- Indonesia, (Yogyakarta,Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapayak, Cet. III, 1996) hal. 448.

[11] Utang Ranu Wijaya, Ilmu Hadis, hal. 66

[12] Muh. Zuhri, Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1997) hal. 56

[13] Atatbik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor,….. hal. 497.

[14] Fathur Al-Rahman, Ihtisar Mustalah Hadis, (Bandung, Al-Ma’aif, 1974) hal. 35

[15] Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal,…hal. 225

[16] Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 91

[17] Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal, hal 225

[18] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Cet. IV, (Semarang, Pustaka Riski Putra, 1999) hal. 64.

[19] Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadis…..hal. 57

[20] EJ Brill’s First Encyclopedia of Islam, 1913-1936, hal. 192

[21] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah……., hal. 96.

[22] Fathcur Rahman, Musthalahul……..hal 59

[23] Fathcur Rahman, Musthalahul……..hal 59

[24] M. Hasbi Ash Shiddieqy,, hal. 99.

[25] M. Hasbi As Shiddieqy, hal. 108

[26] Subhi As-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadis (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2007) hal. 40-42

[27] Muh. Zuhri, Hadis Nabi…..hal. 52

[28] Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis…..hal. 55

[29] Muh. Zuhri, Hadis Nabi Telaah ….. hal. 53

[30] Syaikh Manna’ al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis……..hal. 51

[31] Ibid….hal. 51-52

[32] Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Al-Manhalul Lathif, Ilmu Musthalahul Hadis, (Pasuruan Sinar Ilmu,  2001) hal. 24

[33] Syekh Manna al-Qaththan,….hal. 52

[34] Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadis, (Bandung, PT Alma’arif, 1974) hal. 54

[35] Muh. Zuhri, Ilmu Hadis…..hal. 176

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s